Kost

Förskoleåren är en tid då barnen växer och utvecklas snabbt. Det är även i den ålder som matvanor grundas för de flesta barn. Vi erbjuder en varierad och hälsosam kost så att barnen får i sig energin och näringen som behövs.

Alla måltider på förskolan lagas från grunden av vår kock i förskolans kök som är utbildad i Livsmedelshygien. Största delen av råvarorna är ekologiska eller KRAV-märkta.

Vi anser att måltiderna där alla samlas runt bordet och äter tillsammans skapar en känsla av gemenskap och matglädje.

På nationell nivå omfattas måltiderna i förskolans styrdokument som skollag och läroplan.

Skolverket bidrar med ytterligare vägledning för att måltiderna anses även som ett bra kontext-baserad

lärtillfälle att lära ut barnen om hälsosam kost, främja bra matvanor och en sund inställning till maten.

Det förekommer även att barnen lagar mat själva, oftast i samband med mellanmålstunder och olika firanden t.ex. att baka kaka vid födelsedagar. Vi anser att det är ett utmärkt pedagogiskt tillfälle som innefattar flera av läroplanens mål som berikar kunskaper om matvanor, kemi och hälsa samt bygger självfortroende och främjar sociala kompetenser som solidaritet.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mat-i-forskolan-och skolan#:~:text=F%C3%B6rskolan%20ska%20servera%20varierade%20och,del%20av%20omsorgen%20om%20barnen

Hygien

Vi vidtar åtgärder för att minska onödig smittspridning på förskolan för att barn och personal ska vara friskare. Hygienrutinerna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer: “Tillsynsvägledning om hälsoskydd i skolor och förskolor” och alla på förskolan är väldigt noga att den basala hygien utförs regelbundet vid alla tillfällen.

Vi har tydliga regler för att förebygga vårdrelaterade infektioner. För barnen omfattas de som god hand och kropphygien, hosta och nysa i armväcket och att stanna hemma när man är sjuk. Samma regler gäller för personalen plus användning av skyddshandskar vid bjöjbyte och övrig städning och även skyddskläder vid smittutbrott.

Förskolelokalen städas dagligen efter stängning och ventilationen kontrolleras regelbundet.

Ett hygienombud genomför regelbundet hygienrond, föreslår förbättringar, utbildar kollegor och  diskuterar hygienfrågor på arbetsplatsen för att alltid bibehålla en hög kvalité.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt/

Hållbarhet & Miljö

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Det gäller ett nytt förhållningssätt att utveckla vår omgivning på så sätt att alla nutidens behov uppfylls utan att äventyra resurser så att kommande generationer också kan uppfylla sina behov.

”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk, social och miljömässig.” 

Lpfö 18, s.9

Vi på Lillhagens förskola lägger stor vikt till att skapa platser där både barn och personal mår bra. Till det bidrar mindre barngrupper och en organiserad, trygg och lustfylld lärmiljö där alla trivs. Vi har flera tillfällen att arbeta med lärande för hållbar utveckling eftersom man kan sätta ihop olika ämnen. Vårt utforskande arbetssätt skapar sammanhang där barnen kan testa matematiska, kemiska och fysiska samband genom olika experiment, lära sig om naturvetenskap eller att upptäcka själva i naturen. Läsmaterial och estetiska uttrycksätt som berör en, två eller alla tre dimensioner av en hållbar samhällsutveckling genomsyrar våra aktiviteter.

Undervisningen soma kan ta plats både utomhus och inomhus, ger möjlighet till barnen att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp samt att ta hand om sig själva och deras hälsa. Under våra Trädgårdfix-dagar så plantar vi bär och grönsaker tillsammans med barnen och föräldrar. Barnen tar hand om odlingarna, observerar deras utveckling, vattnar, plockar och lagar mat med dem. Odlingen är ett bra tillfälle för båda yngre och äldre barn att lära sig om naturens krestlopp, naturprodukter och mat. Barnen tar ansvar över deras naturmiljö och tar hand om den. De lär sig vad en naturresurs är och upplever själva varför den är så livsviktig. Följaktligen så bekantar sig barnen inte bara teoretiskt men också praktiskt med konceptet att bli självförsörjande.

Vår förskola ligger bredvid skogen och vi tar skogspromenader varje vecka, gör aktiviteter på plats eller reflekterar över ekosystemet, djur och växtvärlden. Genom digitala verktyg kan barnens möten med naturen fördjupa,  exempelvis  att de ser en nyckelpiga på ett löv genom ett äggmikroskop, vilket avslöjar en helt ny fascinerade värld som väcker förundran och intresse att veta mer. Det är mer viktigt nu än någonsin att reflektera över detta beroendeförhållande till naturen och det krävs ett nytt tankesätt.

Barnen är framtidens vuxna och vi, medforskande pedagoger, anser att det är vår uppgift att ge barnen de bästa möjligheterna att bygga en ny relation till naturen. Vi skapar mycket med okodat material eller naturmaterial som vi samlar i skogen.  Vi återvinner och återbrukar papper, kartong och plastföremål under våra aktiviteter. Vi skapar nya leksaker, musikinstrument och dekoration. Vi hittar möten mellan natur och kultur och låter barnens kreativitet löpa fritt. På så sätt skapas den nya, mer hållbara relationen till miljön.