Språkglädje

Vi arbetar med olika metoder för att stärka barnens språkutveckling. Barnen får höra svenska varje dag men vi vuxna i verksamheten uppmuntrar, stödjer och skapar möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål.

Ett språkligt lärande blir rikast genom att språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen. Via bildstöd och TAKK (stödjande tecken) ökar vi barnens språkliga förmåga och ger dem fler möjligheter att kommunicera och uttrycka sig, även om man inte än kan alla ord.

Högläsning gynnar barns språkutveckling och vi läser till barnen varje dag. Sen samtalar vi om boken för att göra barnen aktiva i bokläsandet. För att förstärka modersmålet så använder vi appen “Polyglutt” som har fler än 2 000 böcker på både svenska och ytterligare ett 60-tal språk. Vi får regelbundna besök av sagotanten Ann Granberg som erbjuder mysiga sagostunder med rollfigurer och live musik.