Utforskande pedagogik

Vår vision är att barnen får prova, undersöka och lära sig genom ett meningsfullt lärande. Vi ger barnen de resurser de behöver för att lära, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Hos oss får barn lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger i både ute och innemiljöerna. “De fyra ‘U’”som är värdegrunden för vår undervisning kan förklaras via begreppen “upptäcka”, “uppleva”, “utforska” och “uttrycka”.

Vi ser tydliga fördelar med att arbeta i små grupper eftersom barnen får så stort talutrymme som möjligt.  När man delar in barnen i mindre barngrupper så blir även barnens delaktighet och inflytande större och pedagogerna har en större möjlighet att föra dialoger med de enskilda barnen. Vi utgår från barnens intresse och stöttar dem i sitt lärande, exempelvis vid ett särskilt intresse hos barnen vi tillgodoser önskemålet med relevant material och aktiviteter. Vi är beredda att ändra innehållet i en aktivitetsstund om vi t.ex märker att barnen antar en annan strategi än vad vi tänkt och uppmuntrar då barnen att fortsätta. Barnens nyfikenhet är oändlig så det skapas kontinuerliga tillfällen till lärande som uppfyller Läroplanens och Barnkonventionens krav.

Barnens tid i förskolan går inte i repris, därför vill vi ge barnen den bästa möjliga upplevelsen.  Genom en lugn omsorg med utbildade pedagoger bidrar vi till att lägga grunden för barnens trygghet, välbefinnande och självkänsla. Vår önskan är att alla ska lämna förskolan med en god självkänsla!

Förskolan är betydande för att utveckla sociala, språkliga och ämnesinriktade kunskaper. Samtidigt är den en härlig oas där alla barn får uppleva lek, fysisk aktivitet, vänskap, och gemenskap. Vår förskola genomsyras av ett positivt och öppet klimat, där vårt förhållningssätt är att skapa goda relationer och fokusera på positiva möten. För oss är glädje när barnen kommer till förskolan och de känner en tillhörighet till gruppen. Glädje är även att se glädjen i alla barn när de lyckas med något nytt utifrån deras egna förutsättningar. Vi skapar möjligheter för att berika kunskaper om naturvetenskap, språk, matematik, teknik och skapande samt estetiska uttrycksformer som drama, rörelse, sång, musik och dans.

Genom tydliggörande pedagogik hjälper vi barnen att känna sig trygga i det som händer i verksamheten. Tillvaron är begriplig och hanterbar. Pedagogerna är med och stöttar i hur materialet kan användas och introducerar nya idéer. Vi är flexibla och arbetar ständigt med vår lärmiljö och de vardagliga rutinerna så att de är meningsfulla för alla barn. Vi använder visuellt stöd, har tydliggörande strukturer och fokus på att stötta barnen till att utveckla förståelse för sammanhang.

Vi stödjer barnens kommunikation och uppmuntrar de att interagera med deras lärmiljö, kamrater och de vuxna. Vårt mål är att alla barnen ska få känna samhörighet och att de bidrar..

Vi ställer öppna frågor och har ett lågaffektivt bemötande.  Vi hjälper varje barn att utforska själv på sitt eget unik sätt för alla är olika. Vi tar emot alla barn I åldern 1-5 och ser till att barnens förmågor tas till vara. För att utveckla tilltalande och utforskande aktiviteter så tar vi alla barns förslag och intresse på största allvar.

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse i den dagliga undervisning samt i våra återkommande aktiviteter/inslag:

 • Sagostunder med stor och liten rekvisita, språklek och dramalek.
 • Dans- och rörelselek.
 • Utflykter till skogen och gröna närområder
 • Kulturupplevelser som teater, utställningar, museum eller bibliotek.
 • Musikskapande och sånglek.
 • ‘ForskarFredag’ där vi bjuder in forskare/specialister för experiment och annat spännande.

Förskolan utbildar framtidens människor. Ett aktivt medborgarskap kräver att barnen lär sig att lyssna på varandra, samarbeta, lösa konflikter, ta ansvar och påverka. Tillsammans löser vi problem och skapar mening och kunskap. Ett av flera sätt som vi jobbar med och inkluderar demokratiska principer samt främjar barns inflytande är röstning.

Vi följer Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och utgår i vårt målarbete även utifrån de åtta nyckelkompetenserna utifrån EU:s rekommendationer för ett livslångt lärande och grundläggande för ett framgångsrikt liv i framtidens samhälle:

 • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 • Digital kompetens
 • Lära att lära
 • Social och medborgerlig kompetens
 • Initiativförmåga och företagarande
 • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 • Kommunikation på modersmålet
 • Kommunikation på främmande språk

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan

https://education.ec.europa.eu/sv/focus-topics/improving-quality/key-competences

Barnkonventionen/Konventionen om barnets rättigheter introduceras till barnen på ett begripligt sätt och inkluderas i våra aktiviteter och arbetssätt. Principerna poängterar barnets bästa och understryker hur viktigt det är att skapa förutsättningar för mångsidig utveckling, lärande och hälsa.

Barnkonventionens grundprinciper:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

https://unicef.se/barnkonventionen